Παρελήφθη από τον Δήμο Μήλου το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων που εκπονήθηκε από την εταιρεία LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε στο πλαίσιο της από 30-07-2021 σύμβασης και χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.

Παραδοτέο Π.1.α Δ. Μήλου

Παραδοτέο Π.1.β Δ. Μήλου

Παραδοτέο Π.2 Δ. Μήλου

Παραδοτέο Π.3 Δ. Μήλου

Χάρτες
Ι.1. Λειτουργική Ιεράρχηση Οδικού Δικτύου – Πλάκα, Τριοβασάλος & Τρυπητή

Ι.2. Λειτουργική Ιεράρχηση Οδικού Δικτύου – Αδάμαντας

Ι.3. Λειτουργική Ιεράρχηση Οδικού Δικτύου – Πολλώνια

Ι.4. Λειτουργική Ιεράρχηση Οδικού Δικτύου – Συνολο διαμορφωμένου δικτύου

Λ1. Λεωφορειακές γραμμές

Ο.Δ.1. Οροι δόμησης στην περιοχή του Αδάμαντα

Σ1. Χαρακτηριστικά Στάθμευσης – Πλάκα, Τριοβασάλος & Τρυπητή

Σ2. Χαρακτηριστικά Στάθμευσης – Αδάμαντας

Σ3. Χαρακτηριστικά Στάθμευσης – Πολλώνια

Φ.1. Θέσεις υποδομών – Είδος υποδομών

Φ.2. Θέσεις υποδομών – Φάσεις υλοποίησης

Χ.1. Χρήσεις γης – Πλάκα, Τριοβασάλος & Τρυπητή

Χ.2. Χρήσεις γης – Αδάμαντας

Χ.3. Χρήσεις γης – Πολλώνια