Διακήρυξη με ΑΔΑ και ΑΔΑΜ (Download)

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού (Download)

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Download)

Περιγραφικό Τιμολόγιο Διαγωνισμού (Download)

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (Download)

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Download)

Τεχνική Έκθεση (Download)